Návod k použití

Komentovaný návod na obsluhu portálu (PDF)

Portál pro interaktivní prezentaci obsahu MKN‑10 vychází ze zahraničních vzorů, především prohlížeče na stránkách WHO, prohlížeče německé verze ICD‑10‑GM, nebo holandské verze. Zároveň je v některých progresivních prvcích inspirován on‑line nástroji vyvíjenými pro 11. revizi MKN, především ICD‑11 Coding Tool.

Stav portálu k září 2020 je výchozí verzí, která bude předmětem dalšího vývoje. Jakékoliv zjištěné chyby, problémy nebo návrhy na zlepšení směřujte, prosím, na adresu mkn@uzis.cz.

Prohlížeč struktury klasifikace

Prohlížeč struktury klasifikace zobrazuje obsah českého vydání Tabelární části MKN-10 v hierarchickém uspořádání dle struktury kódu.

V levém sloupci (Hierarchie) se zobrazuje seznam kapitol, oddílů, třímístných položek a čtyřmístných položek klasifikace. Položky jsou podle úrovně klasifikace odsazeny od levého okraje. Uveden je kód MKN-10 a název kapitoly/oddílu/položky. Kliknutím na položku zobrazíte v dalším sloupci její přesné umístění a detail dle Tabelární části.

Pokud je vlevo před kódem symbol „+“, lze kliknutím na řádek zobrazit podrobnější členění. Pokud je vlevo před kódem symbol „-“, je možné detailnější členění v dané větvi sbalit (pokud je již větev označena, stačí jedno kliknutí, jinak je třeba kliknutí dvou). Protože při rozbalení více větví se zobrazení může stát nepřehledným, tlačítko „Sbalit vše“ vrátí výchozí zobrazení pouze kapitol.

Posledním funkčním prvkem v levém sloupci je pole pro fulltextové vyhledávání ve výchozím prázdném stavu nadepsané „Zadejte hledaný výraz…“. Jeho použití je shodné s Kódovacím nástrojem zmíněným dále.

Prohlížeč struktury klasifikace Obrázek 1 - Prohlížeč struktury klasifikace

Detail položek je ekvivalentem zobrazení v tištěné Tabelární části MKN-10. Graficky jsou rozlišeny jednotlivé kódové položky. Jsou uváděny s tří- nebo čtyřmístným kódem včetně tečky. Pro zajištění kontextu v dané větvi klasifikace je zobrazen buď podrobný obsah oddílu, nebo seznam oddílů v označené kapitole. Označením konkrétní tří- nebo čtyřmístné položky kliknutím je tato označena (světlemodře podsvícena) a v třetím sloupci (tedy v pravé části okna) jsou zobrazeny podrobnosti k vybrané kódové položce (kódu).

Podrobnosti zobrazují až 4 skupiny informací relevantní k označenému kódu. Jako výchozí je rozbalena skupina Termíny abecedního seznamu, která uvádí všechny řádky Abecedního seznamu MKN-10, které na aktivní (označený) kód odkazují. Typicky se jedná o synonyma nebo detailnější rozlišení nosologických jednotek, tedy všechno, co se dle MKN-10 označeným kódem má kódovat. V případě, že termín Abecedního seznamu odkazuje na duální klasifikaci dvěma kódy, jsou tyto zobrazeny jako interaktivní odkazy. V Abecedním seznamu dochází ke konstrukci termínu postupným rozvojem hlavních termínů tzv. upřesňujícími pojmy, z nichž některé jsou uváděny v závorkách (doplňující termíny). Z důvodu přehlednosti jsou tyto doplňující termíny ve výchozím stavu skryty (ovšem portál podle nich ve fulltextovém Kódovacím nástroji vyhledává), ale lze je zobrazit odškrtnutím políčky „Skrýt doplňující termíny“.

Skupina Pravidla obsahuje informace často z externích zdrojů (mimo vlastní MKN-10), které jsou ale relevantní pro kodéry, typicky metodiky vykazování pro akutní lůžkovou péči. Protože tyto metodiky se v průběhu času mění, je ve filtru skupiny možno vybrat, jaké metodiky (či s jakou platností) se mají zobrazit. U každého pravidla pod symbolem otazníku v modrém kroužku lze zobrazit odkaz na kompletní znění metodik.

Skupina Klasifikace CZ-DRG zobrazí odkazy na formulář interaktivního klasifikátoru vybrané verze Klasifikace hospitalizačních případů CZ-DRG, kde aktivní (dříve označený) kód MKN-10 předvyplní na pozici „Hlavní diagnózy případu“. Formulář je pak možné doplnit dalšími charakteristikami případu a vyzkoušet zařazení případu (tlačítko „Klasifikovat případ“).

Poslední skupina Příklady zobrazuje tréninkové klinické situace relevantní k aktivnímu (označenému) kódu.

Skupiny se zobrazují pouze v případě, že je k nim v databázi nějaká provazba na aktivní (označený) kód, v opačném případě se třetí (pravý) sloupec Podrobnosti nezobrazuje, nebo jenom s omezeným počtem skupin.

ORPHAcodes terminologie vzácných onemocnění

Ve skupině Termíny abecedního seznamu jsou uvedeny také termíny a synonyma českého překladu terminologického systému vzácných onemocnění Orphanet (tzv. ORPHAcodes), kterými byl doplněn Abecední seznam českého vydání MKN-10. Mělo by to pomoci především kodérům v expertních centrech zabývajících se péčí o pacienty se vzácnými onemocněními se správným zakódováním případu. Tyto termíny poznáte jednoduše, je za nimi uvedeno např. „ORPHA 98360“ s odkazem na portál Orphanet, kde je encyklopedická informace o daném vzácném onemocnění.

Kódovací nástroj

Kódovací nástroj představuje jeden ze způsobů, jak efektivně nalézt kód MKN-10 pro známý klinický termín napříč zdroji MKN-10 (zároveň Tabelární část i Abecední seznam). Pole pro zadání termínu připomíná políčko na webovém vyhledávači Google a práce s ním by v ideálním případě měla být podobně jednoduchá a rychlá.

Po zadání slova či víceslovného termínu Kódovací nástroj prohledá databázi MKN-10 a zobrazí navržené vyhledané kódy jako výsledky vyhledávání s odkazy na detaily jednotlivých kódů. Zároveň zobrazí konkrétní nalezené termíny (např. názvy kódů, položky patří sem Tabelární části nebo termíny Abecedního seznamu. Je možné volit mezi třemi druhy řazení:

  • dle Relevance = dle interního algoritmu posuzována shoda s termíny a jejich počet na kódovanou položku (pokud je hledaný řetězec například nalezen ve více synonymech směřujících na jeden kód, je tento kód upřednostněn, zobrazí se v seznamu výše)
  • dle Relevence (prioritizace NS) = podobné jako předchozí, ale upřednostněny jsou položky s NS (pokud nevíme více podrobností, měl by obecnější termín dostat přednost)
  • dle Pořadí v klasifikaci = seřadí se podle pořadí kódu v Tabelární části
Kódovací nástroj Obrázek 2 - Kódovací nástroj

Upozornění pro práci s portálem

Fulltextové vyhledávání

Fulltextové vyhledávání toleruje některé překlepy, tvarosloví dle české gramatiky a formy slov (např. záměna s a z). Aktuálně k srpnu 2020 není fulltextový vyhledavač adaptovaný na zadávání pouze částí (např. kořenů) slov. Vyhledávání dle částí slov bude předmětem dalšího vývoje portálu, nyní Vás prosíme o zadávání pokud možno celých slov.

Speciální tabulky Abecedního seznamu

Abecední seznam v tištěném vydání (nebo v podobě PDF dokumentů) obsahuje některé speciální tabulky, např. Novotvary, Tabulka pozemních dopravních nehod nebo Tabulka léků a chemikálií, jejichž struktura a funkce se od zbytku Abecedního seznamu liší. Pro tyto tabulky chystáme samostatné řešení, které ale není obsahem současné verze portálu (k srpnu 2020).

Národní specifika české verze MKN-10

V některých detailech se česká verze MKN-10 liší od verze mezinárodní. Jedná se především o kódy v oddílech U50-U51 a U58-U69. Rozdílné může být také zavedení některých mezinárodních aktualizací, tedy může se zdržet například zavedení nových mezinárodně přijatých kódů v české verzi.

Historie změn

Následující tabulka uvádí přehled změn ve vzhledu a obsahu portálu MKN-10:

Datum nasazení nové verze Shrnutí hlavních změn v aplikaci Shrnutí změn v obsahu
5. 4. 2024 beze změn Aktualizován obsah na verzi platnou pro rok 2024.
26. 1. 2023 beze změn Aktualizován obsah na verzi platnou pro rok 2023.
7. 1. 2022 beze změn Aktualizován obsah na verzi platnou pro rok 2022.
22. 1. 2021 beze změn Aktualizován obsah na verzi platnou pro rok 2021.
16. 12. 2020 Řešení návrhů uživatelů týkající se vzhledu Prohlížeče struktury klasifikace, především: zpřehlednění Stromu klasifikace, přidání tlačítka Sbalit neaktivní (větve stromu), přidání navigace mezi kapitolami a oddíly, zobrazení názvů kódů u aktivních odkazů (např. v „nepatří sem“ odkazech) beze změn
15. 10. 2020 beze změn doplněna pravidla pro CZ-DRG 3.0 na úroveň revize 1
23. 08. 2020 beze změn opravy zobrazení pořadí diagnóz ve struktuře klasifikace